destroyed house | Recent News

Thomas Simonetti / The Washington Post via Getty Images